Mã số thuế Công Ty TNHH Stpi Việt Nam

Mã số thuế doanh nghiệp:
Địa chỉ: 3 Nguyễn Sơn Hà, Phuờng 05, Quận 3, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tên giao dịch:

Giám đốc:

Giấy phép kinh doanh:

Hoạt động từ: 2013-10-01

Tìm kiếm công ty