Hình của Nguyễn Hữu Bính

Nguyễn Hữu Bính

Chức vụ: Giám đốc

Nhà riêng: 198/5 Võ Văn Tần, Phuờng 05, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Công ty:
Công Ty TNHH Stpi Việt Nam

Địa chỉ: 3 Nguyễn Sơn Hà , Phuờng 05, Quận 3, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
Sửa thông tin