UBND xa Ro Koi

Tax Code:
Address: Thôn Rờ Kơi, Xã Rơ Kơi, , Kon Tum Province, Viet Nam

Name in Vietnamese:

Short Name:

Date Active: 2012-01-17

Map go to UBND xa Ro Koi

Map go to UBND xa Ro Koi

Economic Branch

Introduce

UBND xa Ro Koi with short name is UBND xã Rờ Kơi, original name is UBND xã Rờ Kơi, Please contact us via address: Thôn Rờ Kơi, Xã Rơ Kơi, Kon Tum Province, Viet Nam, industry is . .